ACEGA - Asociación de Celíacos de Galicia | 981 104 467 - 679 461 003 | [email protected]

Aviso legal

AVISO LEGAL LSSI – CE

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), a entidade Razón Social infórmalle que é a titular do sitio web. De conformidade co disposto no artigo 10 da citada Lei, comunique os seguintes datos:

O titular desta web é: Asociación de Celíacos de Galicia

NIF:G15675960

Enderezo: C/ Carlos Maside nº7, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal atribúelle a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que, se é o caso, sexan de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

O sitio web proporciona acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes ao PROPIETARIO DA WEB ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que sexa necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro, o USUARIO será o responsable de facilitar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO poderá recibir un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo. O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que O PROPIETARIO DA WEB ofrece a través do seu portal e, a título enunciativo pero non limitativo, a non utilizalos para:

  • Involucrarse en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública
  • Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoio ao terrorismo ou ao atentado contra os dereitos humanos.
  • Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do PROPIETARIO do sitio web dos seus provedores ou de terceiros, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;
  • Intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar e manipular as súas mensaxes. O PROPIETARIO DA WEB resérvase o dereito a retirar todos os comentarios e achegas que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, atenten contra a mocidade ou a infancia. , non son axeitados para a publicación. En todo caso, O PROPIETARIO DA WEB non será responsable das opinións expresadas polos usuarios a través de foros, chats ou outras ferramentas de participación.


PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O PROPIETARIO DA WEB será titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos nela (a título de exemplo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos) . , combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais. , en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do PROPIETARIO do sitio web. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do PROPIETARIO do sitio web, poderás visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro físico. medio sempre que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas do PROPIETARIO do sitio web.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O PROPIETARIO DO SITIO WEB non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se poidan ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou transmisión de virus ou programas maliciosos. ou prexudiciais para os contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS

O PROPIETARIO DO SITIO WEB resérvase o dereito de realizar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través dela como a forma en que aparecen presentados ou localizados. no teu portal.

ENLACES

No caso de que o sitio web conteña ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet, O PROPIETARIO DA WEB non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. O PROPIETARIO DA WEB en ningún caso asumirá responsabilidade algunha polos contidos de calquera enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de ningún material. ou información contida nalgún dos devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.

Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

O PROPIETARIO DO SITIO WEB resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, a petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso. .

XERALIDADES

O PROPIETARIO DO SITIO WEB perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera uso indebido do seu portal, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN ESTAS CONDICIÓNS E DURACIÓN

O PROPIETARIO DA WEB poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas tal e como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e terá vixencia ata a súa debida publicación. que son modificados por outros.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

A relación entre O PROPIETARIO DA WEB e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia será sometida aos Xulgados e Tribunais da cidade anteriormente indicados.

Close
Cart (0)

Non hai produtos no carriño. Non hai produtos no carriño.Idioma